Adatvédelmi tájékoztató:

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató Juhász Borbála Anna (Székhely: 1132 Budapest, Röntgen utca 5., 2. em. 3. ajtó; Adószám: 79446695141), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.


1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

a.) Adat kategória: kapcsolattartáshoz szükséges adatok
Adat forrása: érintettől
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, - tartás
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: visszavonásáig

b.) Adat kategória: megállapodáshoz szükséges adatok
Adat forrása: érintettől
Adatkezelés célja: Szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti Szerződés teljesítése
Adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz számított 8 évig 2000. évi C. törvény (Szt.);

c.) Adat kategória: pénzügyi adatok
Adat forrása: érintettől
Adatkezelés célja: Szerződésből származó díjak számlázása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás
Adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz számított 8 évig 2000. évi C. törvény (Szt.)


2. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.


3. Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog
A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszeremből törlöm.


4. Jogérvényesítés

Amennyiben megsértettem valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettem valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).